เอกสารยื่นกู้ซื้อบ้าน พนักงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว ใช้อะไรบ้าง?

เอกสารยื่นกู้ซื้อบ้าน

อยากจะซื้อบ้านสักหลัง น้อยคนนักที่จะใช้เงินสดซื้อ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคาร ดังนั้นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้และเตรียมตัว คือ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยื่นขอกู้สินเชื่อบ้าน ซึ่งแต่ละอาชีพ จะใช้เอกสารแตกต่างกัน สำหรับคนที่มีอาชีพทำงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกสารอาจจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก  แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพฟรีแลนซ์ จะมีเอกสารที่ต้องเตรียมมากกว่าทำงานประจำครับ ดังนั้น บทความนี้จะมาแนะนำว่าต้องเตรียมอะไรบ้างครับ

เอกสารยื่นกู้ซื้อบ้าน จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ก่อนยื่นกู้กับธนาคาร?

เอกสารยื่นกู้สินเชื่อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

 1. เอกสารส่วนบุคคล

  • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน (ผู้กู้และผู้กู้ร่วม)
  • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน (คู่สมรส)
 2. เอกสารแสดงรายได้ ขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้กู้เป็นหลัก โดยทั่วไปใช้เอกสารดังนี้

  • Statement ธนาคารย้อนหลัง 6-12 เดือน
  • สลิปเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน
  • สำเนาทะเบียนการค้า
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ
  • หลักฐานการยื่นเสียภาษีเงินได้ หรือแบบยื่นภาษี ภ.พ.30
  • บิลซื้อขาย, บัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจการ
  • รูปถ่ายกิจการ / เวปไซต์กิจการ
  • สัญญาเช่าห้างร้านกับนิติบุคคล (ถ้ามี)
 3. เอกสารหลักประกัน

  • สัญญาจะซื้อจะขาย
  • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.4 ทุกหน้า

เอกสารยื่นกู้บ้าน เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ เรื่องของเครดิตของผู้กู้ หรือที่มักจะเรียกกันว่า  “เครดิตบูโร” ถ้ามีประวัติเครดิต การชำระเงินที่ดี จะส่งผลให้การขอสินเชื่อนั้นผ่านไปได้ด้วยดี  แต่ถ้ามีประวัติที่ไม่ดี  อาจจะเป็นเหตุผลให้ธนาคารปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อก็ได้ครับ

 

– แสนพันวา – 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *